thumbs
นางสาววิไลลักษณ์ พรมประดิษฐ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

thumbs
นางประภาศรี เนาว์สุข
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

thumbs
นางผุสดี แดงบุญเลิศ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

thumbs
นางวิลาวรรณ แก่นทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

thumbs
นางสาววินิษา ธรรมชาติ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

thumbs
นายสมบัติ บุญใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

thumbs
นางสาวกนกพร ใจเปี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นายประภาส พูลทอง
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest