thumbs
นางสาวพเยาว์ ไชยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

thumbs
นายจักรกฤษ ยุทธภัณฑ์
นักวิชาการศึกษา

thumbs
นางเตือนจิตต์ บุญอุดม
ครู คศ.2

thumbs
นางผ่องศรี สาธุ
ครู คศ.1

thumbs
นางสาวนิธิพร ฉลาดแย้ม
นักวิชาการวัฒนธรรม

thumbs
นายสมบัติ โคตรพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

thumbs
นางธัญญาภรณ์ ภูแข่งหมอก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

thumbs
นางอุทัยวรรณ ยายีรัมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางดาหวัน ไตรยะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวณัฎจิราภรณ์ ศรีสุวรรณ
คนงานทั่วไป

Share on Line
Share on Pinterest